Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekciójának Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Általános Rendelkezések:

1 A Szekció:

a: Neve: Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekciója (továbbiakban Szekció)

b: Működési Területe: Magyarország

 

2: A Szekció a Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) szervezete.

II.  A Szekció célja

A Szekció célja - a Magyar Gasztroenterológiai Társaság keretein belül a bélbetegségek  ellátását végző szakemberek, egészségügyi ellátó helyek szakmai és tudományos tevékenységének  megismerése, a fejlesztése beleértve a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, tapasztalatcserét is.

A Szekció céljai

 • a bélbetegségek foglalkozó és elkötelezett fiatal szakemberek képzésének, tudományos tevékenységének támogatása .
 •  A bélbetegségek felsimerésének és korszerű kezelésének elősegítése
 •  a bélbetegek ellátásában résztvevő szakemberek képzése, továbbképzése, az egyes betegségek ellátására vonatkozó szakmai útmutatók, állásfoglalások kidolgozása,
 • Az ellátórendszert működtető szervezetekkel (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Gyógyszerészeti Intézet) történő kommunikáció révén.
 • Interdisciplinlináris kapcsolatok feltárása és fejlesztése

A Szekció a célok megvalósítása érdekében - egyebek mellett - tudományos rendezvényeket szervez, melyek közül kiemelkedő a reguláris tudományos ülés..

III A Szekció tagjai

A Szekció tagja a Magyar Gasztroenterológiai Társaság

- Rendes tagja

- Tiszteletbeli tagja

- Hallgatói tagja

-. Aki a Szekció működési területén orvosi, vagy tudományos tevékenységet folytat, és a Szekcióba felvételét kéri,

-.  vagy az ott végzett tevékenység kapcsán a Vezetőség által felajánlott szekció tagságot elfogadja.

 

IV A Szekció Vezető Szervei

1. A Szekció Vezető Szervei

 1. Közgyűlés
 2. Vezetőség

 

A: Közgyűlés

 1. A szekció legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.
 2. A Közgyűlés hatásköre
  1. Megállapítja és módosítja a Szekció Szervezeti és Működési Szabályzatát
  2. Megvitatja a Szekció elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolókat
  3. Kétévente megválasztja a Szekció Vezetőségét
  4. A Közgyűlést az Elnök (rendkívüli esetben a Titkár) hívja össze, az Elnök, vagy legalább 3 vezetőségi tag, vagy legalább 5 szekció tag javaslatára. A Közgyűlés helyéről és idejéről minimum 15 nappal a Közgyűlés előtt értesíteni kell a tagokat. 
  5. A Közgyűlést legalább kétévenként összekell hívni.
  6. A Közgyűlés kétévenként megválasztja a Szekció Vezetőségét.
 • A vezetőség választás a MGT irányelvei alapján történik
  1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult rendes tagok közül legalább 20 jelen van
  2. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az ugyanazon napirenddel összehívott új közgyűlés a tagok számától függetlenül  határozatképes.
  3. Szavazásra jogosult a szekció tagja, aki tagdíját a Magyar Gasztroenterológiai Társaság felé rendezte

4.        A Közgyűlés határozatait általában nyílt,szavazással szótöbbséggel hozza, de a tagok többségének kérésére bármely kérdésben elrendelhető a titkos szavazás.

5.        A Vezetőség megválasztása és a személyi döntések titkos szavazással történnek. Szavazategyenlóség esetén az Elnök szavazata érvényesül.

6.         A Vezetőség Választó Közgyűlés előtt a felkért jelelő bizottságról, és az jelölés módjáról a tagságot a Vezetőség értesítit

7.         Az új vezetőségről a MGT elnökségét informálni kell

 

B. Vezetőség

Két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés hatáskörét a Vezetőség gyakorolja.

A szekció Vezetőségét 2 évre a Közgyűlés választja meg.

A Szekció Vezetősége 7 tagból áll.

 Megüresedett tag helyére a Vezetőség a következő Közgyűlésig tagot kooptálhat, aki a következő Közgyűlésig teljes körű vezetőségi tagként látja el feladatát.

Tisztségviselő egymást követő két periódusnál hosszabb ideig azonos funkciót nem tölthet be, de kihagyást követően bármely tisztség újra jelölhető.

 

A Vezetőség hatásköre:

 1. A Vezetőség köréből megválasztja az Elnököt, a Jövőbeni Elnököt, és a Titkárt.
 2. Megválasztja a tisztújító közgyűlés előtt a jelölő Bizottságot.
 3. Határozatot hozhat a Szekciót érintő minden olyan kérdésben, mely nem kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
 4. Irányítja a Szekció szakmai tevékenységét, a szakmai érdekképviseletet.
 5. Dönt az évente megrendezésre kerülő bélbetegséggel foglalkozó tudományos rendezvény helyéről, időpontjáról és a helyi szervező személyéről..
 6. A Vezetőséget az Elnök, vagy nevében a Titkár hívhatja össze.
 7.  Vezetőségi ülést évente legalább két alkalommal kell összehívni.
 8. A Vezetőség határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt..
 9. A Vezetőség akkor határozatképes, ha a vezetőségi tagok több, mint 50 %-a jelen van.
 10. A vezetőség tagjai : a szekció megválasztott elnöke, titkára, a tisztség lejárta utáni (volt elnök) ,a leendő elnök, és  5 választott vezetőségi tag.
 11. A vezetőség üléseire tanácskozói joggal személyiség meghívható (aki szavazati jog nélkül részt vehet a szakmaapolitikai kérdések előkészítésében, a felmerült feladatok és kérdések megvitatásában és a megoldások kidolgozásában)

 

V. A Szekció Vezetőinek hatásköre

a. A Szekció Elnöke

 1. Képviseli a szekciót más szervezetek és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság felé.
 2. Vezeti a Közgyűlést, és a Vezetőségi Üléseket
 3. A Titkárral való egyeztetés után dönt a vezetőségi ülések helyszínéről és időpontjáról és napirendjéről.
 4. Az Elnököt akadályoztatása esetén a Titkár helyettesíti

c. A Szekció Jövőbeni Elnöke

 1. Az Elnök mandátumának lejárta után (vagy amennyiben az Elnök feldatkörét tartósan nem tudja ellátni, vagy arról lemond), a következő tisztújító Közgyűlésig átveszi az elnöki funkciókat.

b. A Szekció Titkára

 1. Két vezetőségi ülés között az vezetőség határozatainak és az Elnök megbízásának megfelelően intézi a Szekció ügyeit.
 2. Előkészíti a vezetőségi üléseket, és a Közgyűlést.
 3. Tartja a kapcsolatot a vetőség tagjaival és a tagsággal, és a mindennapos gyakorlati feladatok ellátásában

c. A vezetőség munkájában tanácskozói jogkörrel (szavazati jog nélkül) meghívott          személyiség képviselhet intézményt,szakmát, részt vehet a vezetőség ülésein, a            felvetett kérdések megválaszolásában és előszítésükben

VI: A Szekció Gazdálkodása

 1. A Szekció nem gazdálkodó szervezet.
 2. A Szekció tagdíj bevétellel nem rendelkezik

 

VII:  A Colon Szekció Tudományos Ülése

 1. A konferencia helyszínéről, helyi szervezőjéről és időpontjáról önkéntes jelentkezés alapján a Vezetőség dönt,
 2. A helyi szervező  a Konferencia rendezéséért  felelősséget vállal.
 3. A konferenciával kapcsolatos bevételekről és kiadásokról a rendező beszámolási kötelezettséggel tartozik a Vezetőség felé.
 4. Amennyiben a bevétel meghaladja a kiadásokat, akkor a főszervező a nyereség méltányos részét, (általában 50.-100.000 Ft-ot) a főszervező befizeti az MGT számlájára.
 5. A konferencia tudományos program tervezetének összeállítását a Vezetőség szoros együttműködésével a szervező felel.
 6. Az absztaktok, tudományos eredmények, állásfogalalások esetleges publikálását a helyi szervező a Szekció Vezetőségével szorosan együtműködve végzi.
 7. a kongresszus szervezéséhez a helyi szervező, rendezvény szervező munkatársat/akat kérhet fel, aki részt vesz a költségvetés és a pénzügyi elvárásoknak megfelelő adatok összeállításában és az elvárások.teljesítésében
 8. A rendezvény szervezője és és operatív munkát végző személy/cég között létrejött megállapodásokat/szerződéseket a Szekció Vezetőségének tudomásul vételével és jóváhagyásával lépnek életbe

 

VIII A Szekció esetleges megszüntetése

A Szekció a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Szakcsoportja, annak megszűnéséről a Magyar Gasztroenterológiai Társaság dönthet.

 

IX Általános Záró rendelkezések

A Szervezési és Működési Szabályzatot a Szekció 2012.01.20- i Közgyűlése fogadta el. A SZMSZ  2012.01.21-én lép hatályba.

 

X. Az elkészült Működési Szabályzatot a MGT elnöksége jóváhagyja

 

Budapest, 2012.01.20.

Könyvtár, friss feltöltések:
Videók
IBD Világnap 2016 Szeged
IBD Világnap 2016 Szeged
Videó hossza: 0:00
Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben elsőkézből
szeretne értesülni híreinkről valamint
eseményeinkről kérjük, hogy az alábbi mezők kitöltésével iratkozzon fel
hírlevelünkre!

© 2015 - 2020 MGT Colon - Minden jog fenntartva
Készítette: WebDeb - Ahol a weblapok születnek...
fancy